Политика за личните данни

За всички потенциални и настоящи клиенти и партньори физически лица…

Политика относно поверително третиране на лични данни на потенциални и настоящи клиенти и партньори.

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от  Елбраво ООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Зачитането на личната неприкосновеност и защитата на личните данни на клиентите и нашите партньори и служители винаги е било приоритет на Елбраво ООД.

Законът на ЕС за защита на личните данни – Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД/GDPR), влиза в сила на 25 май 2018 г., поставяйки нови предизвикателства.

Да бъдем в съответствие с този закон е много важно за поддържането на репутацията ни като компания, в която клиентите и партньорите ни могат да ни имат доверие!

Тук описваме обработването на личните данни от Дружеството, като под дружество имаме предвид Елбраво ООД.

Елбраво ООД е юридическо лице, което се състои от всички вписани в регистрите и съдружници, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тодор Влайков 15, ЕИК: 201914164.

 За целите на закона за защита на данните, включително Общия регламент за защита на данните 2016/679, Дружеството е администратор на лични данни.

Какво са личните данни?

Лична е всяка информация, която прави възможно идентифицирането на дадено лице.

Например това са име, снимка, телефонен номер, имейл адрес, банкови данни, данни за местонахождение, IP адрес на компютър. Има и специална категория наречена „чувствителни данни”. Това са данни за здраве, расова принадлежност, сексуална принадлежност, религиозни вярвания и политически убеждения. Чувствителните данни трябва да бъдат предпазвани и се обработват само по определени условия съгласно Закона за личните данни.

Всяко действие или набор от действия по отношение на личните данни, в това число събирането им, съхранението им, променянето им, използването им и изтриването им е Обработка на лични данни.

Елбраво не събира и не обработва чувствителни данни. Ние не искаме такава информация от своите потенциални и настоящи клиенти и партньори!

В Дружеството се събират следните лични данни:

– Лични данни събирани за вас при изготвяне на оферти и поръчки.

Във връзка със взаимодействието си със Елбраво, вие като потенциални и настоящи клиенти ни предоставяте вашия мейл, име и телефон за връзка. Тези данни вие ни ги давате, когато ни пишете или просто ни се обаждате за оферта/поръчка.

Ако не ни предоставите тези данни, ние няма как да ви изпратим изготвена оферта/поръчка за вас. А и няма да можем да се свържем с вас за въпроси и коментари, относно вашата оферта/поръчка.

– Лични данни , свързани с историята на Вашите заявки и покупки.

Дружеството събира данни, за да може в последствие да сме ви в Полза и бързо и своевременно да решаваме вашите задачи и изисквания.

Данните най-често са свързани – с съдържание на оферта, телефон, мейл, адрес на обект.

Не събираме технически данни като Интернет протоколи, използвани за свързване на вашия компютър с Интернет, настройка на времевата зона, видове и версии за включване на браузер, оперативна система и платформа, информация за вашето посещение на сайта (кликвания, време за отваряне на сайта, продължителност на посещение, използвани методи за преглед и т.н.).

За какво използваме вашите лични данни?

1- Договорна необходимост.

По изискване за установяване и изпълнение на договор с вас, например ако направите покупка. Това включва удостоверяване на Вашата самоличност, приемане на плащания, провеждане на комуникация  с Вас, предоставяне на клиентско обслужване и уреждане и доставка или предоставяне на продукти и услуги.

2- Законни интереси.

По изискване на Дружеството, за да се преследват дружествените законови интереси в частност:

*законосъобразност. Да осигури спазване на приложите закони и защита на законните бизнес интереси и права на Дружеството, включително и не само използване във връзка със спазване на изискванията, регулационните, данъчните и следствени цели.

В съответствие с законовите ни задължения, Дружеството се нуждае от определени данни за съставяне на фактура за продажба – ЕГН и трите имена.

*осигуряване на ефективно управление на поръчките.

*постигане на ефективна комуникация с вас (включително осигуряване на информация)

*спомагане за наблюдение, подобрение, администриране и защита на своите продукти, съдържание, услуги, уебсайт, онлайн и офлайн.

Основните принципи по събиране на лични данни, които се съблюдават от Дружеството:

  • Законосъобразност, честност и прозрачност – обработката е на базата на легитимни правни основания и пълна информираност кои точно данни събираме.
  • Данните с точни и ясни цели и с ограниченост – Събираме само такива данни, които са необходими за конкретна цел. Например адрес и информация за контакт за осъществяване на връзка с клиент и за изготвяне на оферта или последваща поръчка.
  • Ограничен срок на съхранение – Личните данни се събират за срок обвързан с целите.

*Личните данни, свързани с предоставяне на определена оферта се събират и съхраняват до 3 години от направеното запитване.

 *Данните, свързани с изпълнението на дадена поръчка се събират и съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.

*Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/лизинг на устройства се съхраняват минимум 10 години, след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Дружеството не предоставя на външни трети лица вашите лични данни!

Споделяме събрана информация с правителствени органи и/или представители на правоприлагащите органи, ако е изискуемо въз основа на действащи закони, нормативи, правилници, подзаконови актове и т.н.

Също така предоставяме информация на трети лица – доставчици на услуги, които обработват от името на Дружеството вашите поръчки (куриерски фирми).

Какви са правата на потенциалните и настоящи клиенти и партньори на Дружеството във връзка с обработването на личните данни?

Всеки наш потенциален и настоящ клиент и партньор може да получите достъп до личните си данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поиска от Дружеството информация дали и за какви цели обработват личните му данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД.

Всеки наш потенциален и настоящ клиент и партньор, винаги може да се откажете да предоставите данни. По този начин обаче, ще се попречи на добрата комуникация и последващото добро обслужване.

Моля, имайте предвид, че всички лични данните необходими и свързани с поръчки, данни за съставяне на платежен документ и други във връзка със законосъобразността не могат да се заличават (основно при издаване на фактура).

Също винаги може да поискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. Можете да възразите пред Дружеството по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

  • при наличие на законово основание за това;
  • за целите на директния маркетинг

Нашият Сайт може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън контрола на дружеството. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

 Всички промени, които може да бъдат направени в тази политика ще бъдат публикувани на нашия сайт и когато е възможно ще Ви уведомим чрез електронна поща или по друг начин.

Измененията ще бъдат на разположение и в нашия офис.

 Тази политика е последно осъвременена на 22.05.2018 година.