Общи условия

Общи условия на „Елбраво“ ООД за продажба на стоки и предоставяне на услуги

  1. Общи положения.

1.1. Този документ урежда общите условия, при които „Елбраво“ ООД, ЕИК 201914164, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление ж.к. Тракия, ул. „Георги Данчов”, № 46 – комплекс Олимпия, секция Атина, вх. Б – магазин 3 и 4, ДДС № BG201914164, предоставя услуги и стоки на търговци, други юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, физически лица и техни обединения, наричани по-долу за краткост „Клиенти“.

1.2. Тези общи условия („Общи условия“) са неприложими към оферти, споразумения и договори при процедури по възлагане на обществени поръчки и други тръжни процедури.

1.3. Общите условия са публикувани на интернет-страницата на „Елбраво“ ООД www.elbravobg.com („Сайт“). „Елбраво“ ООД има право по всяко време да променя едностранно Общите условия без предварително уведомление до Клиентите. Обвързващи за Клиентите са тези Общи условия, които са приложени към офертата, споразумението или договора, а ако не са приложени – са публикувани на интернет страницата към:

1) момента на получаване от Клиента на оферта, отправена от „Елбраво“ ООД;

2) момента на подписване на споразумение или договор, когато не е отправяна оферта от страна на „Елбраво“ ООД към Клиента.

1.4. Общите условия са приложими към всички оферти, отправени от „Елбраво“ ООД към Клиенти, и към всички споразумения и договори, по които „Елбраво“ ООД е страна, доколкото друго не е изрично договорено.

1.5. В случай, че Клиентът след получаване на оферта от „Елбраво“ ООД не оспори писмено и незабавно Общите условия, те започват да действат в отношенията между Клиента и „Елбраво“ ООД, като в този случай Клиентът безусловно се съгласява, че неговите общи условия, ако има такива, няма да бъдат прилагани в отношенията между Клиента и „Елбраво“ ООД.

1.6. На Сайта са публикувани основни характеристики на стоките, предлагани от „Елбраво“ ООД на Клиентите („Стоки“), които не са изчерпателни. Посочените параметри са ориентировъчни, а в случай, че „Елбраво“ ООД не разполага със съответната Стока „на склад“, е възможна промяна в публикуваната информация. Категоризирането на стоките на Сайта е примерно.

1.7. На Сайта са публикувани ценовите листи на Стоките, които са обвързващи за „Елбраво“ ООД и Клиентите, доколкото друго не е изрично оферирано или договорено. Цените в листите са EXW (според Incoterms 2010) съответния обект (склад) на „Елбраво“ ООД. В случай, че определена Стока не е включена в ценовите листи, нейната цена подлежи на договаряне за всеки отделен случай.

1.8. Цената на услугите, които „Елбраво“ ООД предоставя на Клиентите („Услуги“), подлежи на договаряне за всеки отделен случай.

1.9. „Елбраво“ ООД не носи отговорност за каквото и да е несъответствие и/или несъвместимост между Стоките и други компоненти на системи за сигурност и комуникация, част от които ще бъдат Стоките, с изключение на случаите, при които „Елбраво“ ООД изрично писмено не е гарантирал подобно съответствие и/или съвместимост.

1.10. Офертите, които „Елбраво“ ООД отправя до Клиентите, са с валидност 30 (тридесет) календарни дни, освен ако в самата оферта не е посочен различен срок.

1.11. Клиентът се задължава предварително да уведомява писмено „Елбраво“ ООД за всеки случай, в който съответна Стока ще бъде продадена и/или използвана извън територията на Република България

  1. Предаване на Стоките и Услугите.

2.1. „Елбраво“ ООД предава Стоката на Клиента в Магазина си в гр. Пловдив, ул. „Георги Данчов“ № 46, комплекс Олимпия, секция Атина – магазин 4 или предаване „чрез куриерска фирма“, доколкото друго не е изрично договорено, заедно с данъчен документ за продажбата и прилежаща гаранционна карта. Клиентът е длъжен да подпише копие на данъчния документ, който остава в счетоводството на „Елбраво” ООД или да подпише подписва документите съгласно изискванията на куриерската компания при приемане на стоката от куриер. Клиентът се задължава да уведоми предварително „Елбраво“ ООД за лицето, което е упълномощено да приеме Стоката. В случай, че такова уведомление не е получено от „Елбраво“ ООД преди предаването на Стоката, страните ще считат, че Стоката е валидно предадена на всяко физическо лице, което се представя за служител или представител на Клиента.

2.2. Доставката на Стока в обект на Клиента или от куриерска фирма е за негова сметка, освен ако друго не е изрично договорено.

2.3. Клиентът се задължава да прегледа Стоката в момента на получаване за наличие на явни недостатъци.

2.4. В случай, че според обстоятелствата е обективно невъзможно Клиентът да прегледа Стоката в момента на получаването й, Клиентът се задължава да направи това в срок от 2 (два) календарни дни от получаването. При условие, че в рамките на този срок Клиентът установи недостатъци или друго несъответствие на Стоката с договорените изисквания, той е длъжен незабавно да уведоми писмено „Елбраво“ ООД.

2.5. Страните ще считат, че Стоката е одобрена от Клиента като съответстваща на договорените изисквания и без недостатъци в случай, че при получаването Клиентът незабавно не уведоми „Eлбраво“ ООД за установени недостатъци или несъответствие. В случаите по предходния чл. 2.4., Стоката ще се счита за одобрена от Клиента като съответстваща на договорените изисквания и без недостатъци, ако в рамките на срока по този член „Елбраво“ ООД не получи от Клиента писмено уведомление за установени недостатъци или несъответствие.

2.6. Клиентът е длъжен да приеме Услугата или Стоката заедно със съпътстващата я документация в пълен обем в договорения срок.

2.7. Клиентът има право да откаже да приеме Услугата или Стока, която не отговаря на договорените изисквания.

2.8. Дейностите по предаване и приемане на Стоката се отразяват в протокол или експедиционна бележка, подписана от двете страни – при получаването на Стоката в магазина на „Елбраво“ ООД или на Клиента, а когато Стоката е доставена „чрез куриерска фирма“ – Клиентът задължително подписва документите съгласно изискванията на куриерската компания.

2.9. По преценка на „Елбраво“ ООД Стоката, изпратена „чрез куриерска фирма“, може да бъде придружена с приемо-предавателен протокол или експедиционна бележка. В тези случаи Клиентът е длъжен при приемане на пратката на подпише тези придружаващи документи. Връщането на подписаните документи чрез куриера е за сметка на „Елбраво“ ООД.

2.10. Дейностите по предаване и приемане на Услуги се отразяват в протокол, подписан от двете страни.

2.11. Констатациите в протокола или в експедиционната бележка обвързват страните относно факта на предаването, съответствието на Стоката или Услугата с договорените изисквания и липсата/наличието на недостатъци.

2.12. В случаите, когато Стоката следва да бъде доставена „чрез куриерска фирма“, страните ще считат, че тя е валидно приета от Клиента винаги, когато пратката е получена и придружаващите я документи са подписани от Клиента, негов работник и/или служител или от всеки пълнолетен, който се намира на адреса, посочен от Клиента за доставка на Стоката.

2.13. В случай, че Клиентът откаже да изпълни някое от задълженията си по членове 2.6., 2.8., 2.9. или 2.10. „Елбраво“ ООД има право да откаже да предаде Услугата или Стоката до момента на тяхното точно изпълнение, както и да развали съответното споразумение или договор, без каквито и да е санкционни последици за „Елбраво“ ООД от това.

2.14. При условие, че Клиентът не осигури свой упълномощен представител при доставката/предаването на Стока, при предаването на Услуга или при въвеждането в експлоатация на системи, страните ще считат, че Стоките и/или Услугите и/или функционирането на системите са приети от Клиента при пълно съответствие с договорените изисквания и при липса на каквито и да било недостатъци в тях.

2.15. От момента на физическото предаване на Стока на Клиента или на негов представител или на куриерска фирма или на превозвач рискът от случайното й погиване преминава върху Клиента.

2.16. „Елбраво “ ООД запазва правото си на собственост върху всяка Стока до момента на пълното изплащане на продажната й цена. Евентуално погиване, повреждане, отнемане на Стоката, както и претенции от страна на трети лица към Клиента не го освобождават от задължението му да заплати цената на Стоката на „Елбраво“ ООД, включително дължими лихви или неустойки.

  1. Търговска гаранция.

3.1. „Елбраво“ ООД предоставя на Клиентите търговска гаранция („Търговска гаранция“) за това, че Стоките нямат производствени дефекти за срок, посочен в гаранционната карта на Стоката или в съответното споразумение или договор. В случай на несъответствие между сроковете, посочени в гаранционната карта и споразумението/договора, обвързващ за страните ще бъде срокът, посочен в споразумението/договора. Гаранционният срок започва да тече от момента предаване на Стоката на Клиента.

3.2. „Елбраво“ ООД се задължава в рамките на Гаранционния срок да отстрани за своя сметка всички възникнали повреди на Стоката във възможно най-кратък срок, който не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. В случай, че повредата не може да бъде отстранена, „Елбраво“ ООД ще замени Стоката с нова със същите или по-добри технически параметри.

3.3. Задълженията на „Елбраво“ ООД по предходния член се погасяват, когато повредата се дължи на:

1) използване на Стоката в противоречие с обичайното й предназначение, с инструкциите на производителя или предписанията на „Елбраво“ ООД;

2) виновни действия на Купувача, негови служители или на трети лица;

3) непреодолима сила;

4) неправилен монтаж, инсталация или включване в електрическата мрежа при условие, че тези дейности не са извършени от „Елбраво“ ООД;

5) неизправност или необичайни колебания в електрическата мрежа;

6) ремонт или опит за ремонт от лице, различно от „Елбраво“ ООД в рамките на гаранционния срок;

7) неизпълнение на задължението на Клиента за предявяване на рекламацията, уредено в следващия член 3.4.;

8) други причини, посочени в гаранционната карта.

3.4. Клиентът следва да предяви рекламацията писмено в срок от 3 (три) дни след проявлението на повредата в сервиза на „Елбраво“ ООД на адрес гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. „Георги Данчов”, № 46, комплекс Олимпия, секция Атина – магазин 3, доколкото друго не е изрично договорено.

3.5. Търговската гаранция важи на територията на Република България.

3.6. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. „Елбраво“ ООД отговаря спрямо потребителите за несъответствие на стоката с индивидуалните изисквания за съответствие с договора, с обективните изисквания за съответствие и с изискванията за монтиране или инсталиране на стоките съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. „Елбраво“ ООД отговаря спрямо потребителите за несъответствие на услугите с договора съгласно Закона за защита на потребителите.

3.7. „Елбраво“ ООД няма да носи каквато и да е друга отговорност, свързана със Стоките, освен посочената в този раздел.

  1. Конфиденциалност.

4.1. „Елбраво“ ООД и Клиентът се задължават да не разпространява данни и факти, отнасящи се до търговската дейност на другата страна и представляващи производствена или търговска тайна, станали им известни при или по повод осъществените преддоговорни отношения и изпълнението на споразумения или договори между тях, както и да вземат всички необходими мерки за тяхната защита от нерегламентиран достъп и разпространение. Това задължение обхваща и всяка друга информация, недвусмислено посочена от съответната страна като конфиденциална.

4.2. За производствена или търговска тайна се счита всяка информация по смисъла на чл. 3. от Закона за защита на търговската тайна.

4.3. „Елбрао“ ООД и Клиентът имат право да предоставят конфиденциална информация за другата Страна единствено на свои служители и/или работници при строго спазване на принципа „необходимост да се знае“ само с оглед изпълнението на задълженията по съответното споразумение или договор. Принципът „необходимост да се знае“ се състои в ограничаване на достъпа само до определена информация и само за лица, чиито трудови задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп.

4.4. При неизпълнение на някое от задълженията си по този раздел съответната страна дължи на другата страна обезщетение за всички претърпени от нея имуществени вреди, изразяващи се в претърпяна загуба и/или пропусната полза, доколкото друго не е изрично договорено.

  1. Непреодолима сила.

5.1. „Елбраво“ ООД и Клиентът не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на поетите със съответното споразумение или договор задължения, ако неизпълнението се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор).

5.2. Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на споразумението или договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, пожар, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, обявено извънредно положение в страната и др. в резултат на които е нарушен обществения ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти от страните.

5.3. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 7-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

  1. Неустойки.

6.1. При забава за изпълнение на задължението си доставка на Стока или за извършване на Услуга в договорения срок „Елбраво“ ООД дължи на Клиента неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от цената на недоставената Стока и/или от възнаграждението на неизвършената Услуга за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена и/или от това възнаграждение.

6.2. При забава за извършване на плащане Клиентът дължи на „Елбраво“ ООД неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази стойност.

6.3. При забава за изпълнение на задължението си за приемане на доставена Стока и/или на извършена Услуга Клиентът дължи на „Елбраво“ ООД неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на неприетата Стока и/или Услуга за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от тази стойност.

6.4. При неизпълнение на задължението си по чл. 1.11. Клиентът дължи на „Елбраво“ ООД неустойка в размер на 50 % (петдесет процента) от цената на всяка закупена от „Елбраво“ ООД Стока, която е продадена, монтирана, инсталирана, въведена в експлоатация и/или използвана извън територията на Република България.

6.5. Цените, възнагражденията и стойностите по този раздел са с включен ДДС.

6.6. Прекратяването или развалянето на конкретно споразумение или договор не погасява правата на страните по този раздел.

  1. Приложимо право и арбитраж.

7.1. При възникване на спорове между страните и при липса на уредба в тези Общи условия или в конкретно споразумение или договор ще бъдат прилагани разпоредбите на законодателството и установените най-добри практики за осъществяване на подобна дейност в Република България.

7.2. При непостигане на съгласие, всички спорове, породени от Общите условия или от конкретно споразумение или договор или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия, споразуменията или договорите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

  1. Други условия.

8.1. „Елбраво“ ООД и Клиентът се съгласяват по смисъла на чл. 5 от Закона за електронния документ и електронния подпис в отношенията си по предаване и приемане на Стоки, уредени в раздел 2 по-горе, да получават изявления в електронна форма като адресати една спрямо друга.

8.2. „Елбраво“ ООД и Клиентът се съгласяват, че за нуждите на приемане на Стока по смисъла на Общите условия Клиентът може да удостоверява фактите по чл. 2.11. по-горе с полагането подпис чрез електронно устройство, при което графичното изображение на така положения подпис ще се счита между страните за информация по чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис. „Елбраво“ ООД и Клиентът приемат, че така положения електронен подпис има характер на саморъчен подпис в отношенията между тях.

8.3. По силата на Общите условия и/или на сключените споразумения и договори Клиентите не придобиват каквито и да е права на интелектуалната собственост, притежавани от „Елбраво“ ООД, негови партньори и/или лицензодатели, , включително, но не само, търговски марки, марки за услуги, ноу-хау и други подобни, освен ако друго не е изрично договорено в съответната форма или не следва от нормативен акт.

8.4. Клиентът изрично декларира, че е запознат в детайли с и разбира напълно всички изисквания, условия и указания на производителя и/или на „Елбраво“ ООД за монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и/или използване на закупените от „Елбраво“ ООД Стоки, поради което ще бъде единствено отговорен за правилния монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и/или използване на тези Стоки, както и за всички причинени в резултат на неправилен монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и/или използване на тези Стоки вреди.