Елбраво сключи договор по проект BG16RFOP002-2.073, Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

Елбраво ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 000,00 лв., от които 7 650,00 лв. европейско и 1 350,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 14.07.2020 г. до 14.10.2020 г.)


НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ.